06.07.11 21:21
Автор: Максим
2 ответа

Рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення

Які особливості змісту (його резолютивної частини) ? Чи можна усувати недоліки ухваленого рішення у цих категоріях справ?

Раздел: Другое
Присвоить статус
Ответы на вопрос:
06.07.11 21:22
Автор вопроса: Максим
Спасибо!
06.07.11 21:22
Специалист Мария Шевченко
Отзывы: 3/ 0/ 0  Ответов: 133
Статтею 259 ЦПК зазначено, якого змісту повинно бути рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення. Проте в ній зазначені лише загальні положен­ня. Тому рішення в цих категоріях справ повинно відпові­дати також і вимогам ст. 215 ЦПК. У рішенні повинні бути приведені докази, на підставі яких суд установив факт, а також зазначено відомості про факт, встановлений судом і мета його встановлення.
В силу ст. 14 ЦПК рішення суду про встановлення фак­ту, що має юридичне значення, при набранні ним законної
сили є обов'язковим для органів, що реєструють такі фак­ти або посвідчують права, що виникають у зв'язку зі вста­новленим судом фактом. При встановленні в судовому по­рядку факту реєстрації акту цивільного стану орган РАЦС провадить відповідний запис акту цивільного стану на підставі рішення суду.
Рішення про встановлення факту, який підлягає реє­страції в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.
В обов'язковому порядку в рішенні суду повинно бути зазначено з якою метою встановлюється той чи інший факт, що має юридичне значення. Мета встановлення факту - це той юридичний інтерес, який має заявник, при встанов­ленні якого для нього настануть правові наслідки. При цьому слід звернути увагу на норми матеріального права, що регулюють відносини, що виникли. Зокрема, в рішенні про встановлення факту родинних відносин з метою офор­млення спадкових прав потрібно зробити висновки про відсутність установлених цивільним законодавством про спадкування перешкод для оформлення спадщини заявни­ком. Так, суд повинен з'ясувати, чи є спадкоємці тієї чер­ги, яка може бути призвана до спадкування раніше тієї черги, до якої відноситься заявник.
При ухваленні рішення про встановлення факту перебу­вання на утриманні суд повинен дослідити обставини, які мають юридичне значення, відносно утримання, так як в залежності від мети встановлення цього факту (для оформ­лення спадщини, відшкодування шкоди чи для призначен­ня пенсії, допомоги) вони є різними і випливають з гіпотез відповідних норм матеріального права (відповідно ст. 1265 ЦК, Закону України «Про охорону праці» і норм ЦК, а та­кож Закону України «Про пенсійне забезпечення»).
Рішення про встановлення факту, що має юридичне зна­чення, крім таких ознак як загальнообов'язковість, вик­лючність, преюдиціальність, повинно бути реально вико­наним, тобто повинно володіти ознакою реалізованості. Рішення суду є актом правосуддя, яким повністю вирі­шується справа по суті, і його резолютивна частина повин­на містити в собі вичерпні висновки, які випливають з ус­тановлених у мотивувальній частині фактичних обставин.
У зв'язку з цим у резолютивній частині рішення суду слід чітко і ясно сформулювати, що саме ухвалив суд по всім заявленим вимогам (щодо всіх фактів); хто, які кон­кретні дії і на користь кого повинен здійснити; який кон­кретний факт встановлений; чи є підстави для стягнення судових витрат, якщо це передбачено відповідними нор­мами ЦПК. При відмові в задоволенні заяви слід чітко викласти у встановленні якого факту, що має юридичне значення, заявнику відмовлено.
Слід звернути увагу на те, що резолютивні частини рішень різних категорій справ про встановлення факту, що має юридичне значення, відрізняються одне від одного за своїм змістом у залежності від характеру факту, який су­дом встановлюється. Ця частина рішення має важливе зна­чення й тому, що є підставою для видачі компетентним органом правовстановлюючого документа.
Наприклад, у справах про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами в резолютивній частині рішення зазначається вид цих відносин: хто, яким та чиїм родичем є. У разі встановлення родинних відносин спад­коємців наступних черг, то зазначається про відсутність відповідних спадкоємців попередніх черг.
У резолютивній частині рішення про встановлення факту належності правовстановлюючих документів слід зазначити: відмінні ознаки документа (його назву, орган, що видав цей документ, час видання, на чиє ім'я, номер
та ін.); прізвище, ім'я та по батькові особи (за паспор­том або свідоцтвом про народження), якому належить цей документ.
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: