13.07.11 15:59
2 ответа

не исключительная компетенция исполнительного органа АО

В статью "Компетенция наблюдательного совета" устава АО добавлен пункт "У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень та за відсутності рішення Дирекції про здійснення його повноважень одним із членів Дирекції, право першого підпису усіх фінансових, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів має Голова Наглядової ради"
Какой норме действующего законодательства противоречит данное положение?

Присвоить статус
Ответы на вопрос:
19.07.11 13:47
Автор вопроса: Галиченко Богдан
Согласно п.1 примечания ст. 364 КК Украины: «Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням»
Кроме этого, превышение власти или служебных полномочий (ст. 365 КК Украины) – это «умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб»
Объем прав и полномочий должностного лица определяется его должностной компетенцией, которая закрепляется в нормативных актах (законах, уставах, инструкциях, приказах и т.д.). Для того чтобы понять выходят ли действия должностного лица за пределы предоставленных ей полномочий, необходимо определить, какими именно нормативными актами эти действия регулируются, и какие положения этого акта были нарушены.
Компетенция Наблюдательного совета определена ст. 52 ЗУ «Об акционерных обществах», ч.1 данной статьи предусматривает: «до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами».
Компетенция Исполнительного органа ст. 58 ЗУ «Об акционерных обществах» не определена как исключительная, ч.1 и ч.5 данной статьи предусматривает: «Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради»; «Права та обов’язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положеннями про виконавчий орган товариства…»
Таким образом, полномочия Наблюдательного совета и Исполнительного органа являются взаимоисключающими.
По состоянию на 05.07.2011г. в Уставе ПАО «ХХХ» право осуществлять без доверенности в рамках своей компетенции сделки от имени юридического лица, открывать и закрывать текущие счета в банках принадлежит Генеральному директору (ст.37 п.4). Данное право соответсвует требованию пп.14 ч.2 ст.13, ч.4 ст.13 ЗУ «Об акционерных обществах» предъявленное к Уставу:: «статут акціонерного товариства повинен містити відомості про… 14) склад органів товариства та їх компетенцію…»; «4. Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не суперечать законодавству». Кроме этого, согласно п.18.2. Постановления НБУ №492 от 12.11.2003 «Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам».
В случае невозможности осуществления Генеральным директором своих полномочий, его полномочия осуществляет один из членов Дирекции если иное не предусмотрено уставом. Другие лица могут действовать от имени общества, в порядке представительства предусмотренном Гражданским Кодексом Украины (п.6 ст.59 ЗУ «Об Акционерных обществах»)
Далее, ч.2 ст.17 ЗУ «О гос.регистрации юр.л и ФЛП» допускается, что лиц которые могут осуществлять действия от имени юридического лица без доверенности может быть несколько: «В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи: …. прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) та реєстраційні номери облікових карток платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори».
Возвращаясь к ЗУ «Об акционерных обществах» п.6 ст.53 «Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа… этого общества»; в ч.6 ст.59 четко прописано, что інші особи (не голова та члени виконавчого органу) можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва. Т.е. председатель наблюдательного совета, не являясь членом дирекции действовать может только с доверенностью? в то время как ЗУ "О гос.регистр." допускает " ...осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори", как "узаконить" статутом передачу полномочий от генер. директора председателю наблюд.совета во время отсутствия первого?
13.07.11 16:36
Специалист Жежель Сергей
Отзывы: 49/ 4/ 1  Ответов: 2783
Добрый день.
А в чем вы тут видите противоречие???

с ув Сергей
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: